Ordinær generalforsamling

Tid: Lørdag d. 16. april 2022, kl. 14

Sted: Energiakademiet, Strandengen 1, Ballen

Generalforsamlingen indledes med et oplæg om Hyperloop v fritidssamsing Jesper Østergaard, der repræsenterer Hyperloop-Denmark, som er en frivillig forening der ønsker at fremme Hyperloop i Danmark.

Vedtægternes §6 siger:
Stemmeret på generalforsamlinger har enhver, der har været kontingentbetalende medlem af foreningen i mindst 2 måneder.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formandens beretning om det forgange år
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  5. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Ad 6: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før.
Ad 7: Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, og vi vil gerne opfordre alle til at melde deres kandidatur inden d. 2. april. Send til vores emailadresse: nejtilbro@gmail.com, eller ring til Ulla Holm på tlf. 30273053.

Vedtægter og referat af seneste generalforsamling

Scroll til toppen